Privacyverklaring en Algemene voorwaarden

Dit is de privacyverklaring van: Schoonheidssalon Marlies gevestigd aan de De Friso 2, in 9207 DA Drachten. KvK-inschrijfnummer: 01111432 met NL001442306B53. Voor vragen of contact kun je mailen met info@schoonheidssalonmarlies.eu.

Waar we in dit privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf. Zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dat doe je geheel vrijwillig.

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor je het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast,dat we jou geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant is voor hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van jouw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig. We onderscheiden 5 typen persoonsgegevens die we op deze website verwerken:
 

 1. Informatieaanvraag: veruit de meeste formulieren op de website hebben als doel jou te informeren over een specifiek (fitness)programma, de tarieven, aanbiedingen of een specifieke vraag die je zelf hebt gesteld. Per formulier staat beschreven waar je informatie over zult ontvangen. De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, e-mail en telefoonnummer om jou te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie.

 2. Lidmaatschapadvies: wil je weten welk lidmaatschap of programma het beste bij je past? Dan hebben we iets meer informatie nodig dan naam, e-mail en telefoonnummer. We vragen je om, vrijwillig, antwoord te geven op een aantal vragen met betrekking tot jouw doelstellingen, wensen en verwachtingen bij een lidmaatschap. Jouw contactgegevens in combinatie met deze antwoorden worden uitsluitend gebruikt om jou vervolgens te informeren en adviseren over het best passende lidmaatschap.

 3. Kennismakingsafspraak: zowel een informatieaanvraag als lidmaatschapsadvies kan worden vervolgd met een uitnodiging om online een kennismakingsafspraak te maken. Als je besluit dit te doen (vrijwillig!), dan worden jouw persoonsoonsgegevens gebruikt om het door jouw gekozen afspraakmoment te bevestigen per e-mail/telefoon/sms.

 4. Nieuwsbrief: het kan zijn dat je jezelf aanmeldt voor de nieuwsbrief. Dit gebeurt altijd middels een verplichte dubbele opt-in. Na het aanmelden ontvang je periodiek de nieuwsbrief per e-mail om jou van de dienstverlening en algemene informatie rondom Schoonheidssalon Marlies te voorzien.

 5. Inschrijfformulier: het kan ook zijn dat we gebruik maken van een inschrijfformulier waarin we meer persoonsgegevens vragen dan naam, e-mail en telefoonnummer. Het inschrijfformulier dient ervoor om jou de kans te geven digitaal lid/klant te worden van Schoonheidssalon Marlies en voldoet aan alle wetgeving op dat gebied. Na inschrijving nemen we telefonisch contact met je op. Je hebt altijd het recht om je inschrijving te annuleren binnen de wettelijk bepaalde bedenktijd.

Na ontvangst van de gegevens zullen wij vervolgens per e-mail, sms en/of telefoon contact met je opnemen om je te voorzien van de gevraagde informatie.

Duur van opslag persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor alle reguliere contactformulieren (doel 1, 2 en 3 zoals bovenstaand beschreven) geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden na verstrekking. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om jou te informeren over hetgeen waarvoor jij je persoonsgegevens voor hebt achtergelaten. Bij een nieuwsbrief aanmelding bewaren we jouw gegevens zolang jij ingeschreven bent, je kunt je ten alle tijden zelf actief afmelden via een link in de nieuwsbrief.  Bij een online inschrijfformulier om klant/lid te worden van ons bedrijf, bewaren we jouw persoonsgegevens gedurende het gehele lidmaatschap om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Ook als jouw gegevens tussentijds verwijderd zijn uit de informatie- en/of nieuwsbriefdatabase.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden met beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Om de door jou aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt Schoonheidssalon Marlies samen met derde partijen. Denk hierbij aan een website beheerder, hostingpartij, automatische telefoon connectie, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. Een belangrijke partner is www.YourFitStart.com, onderdeel van marketingbureau Hidden Profits Marketing. Deze website zorgt ervoor dat wij als bedrijf met jou als consument in contact kunnen komen en verwerkt/heeft dus toegang tot jouw gegevens. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van van jouw persoonsgegevens gewaarborgd.

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens

Graag wijzen we je op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar info@schoonheidssalonmarlies.eu.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met jouw gegevens? Je hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Dit privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden je aan het privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding, bestelling, overeenkomst en transactie tussen Schoonheidssalon Marlies en de klant waarop deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door (één van de) partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Door producten aan te schaffen in de salon of uw bestelling te plaatsen in de webshop bij Schoonheidssalon Marlies geeft u te kennen dat u met de verkoopvoorwaarden akkoord gaat welke u aangeboden worden door Schoonheidssalon Marlies.

Schoonheidssalon Marlies
De Friso 2
9207 DA Drachten

Telefoon: 0630028024

Inschrijfnummer KvK: 0111143240000321

Rekeningnummer: ING IBAN NL 10 INGB 0004 8504 22

AGB-Code: Persoonlijk AGB-Code: 89053489

Mail: info@schoonheidssalonmarlies.eu

2. Persoonsgegevens
De klant voorziet Schoonheidssalon Marlies vóór, doch uiterlijk bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Schoonheidssalon Marlies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Schoonheidssalon Marlies verwerkt deze vertrouwelijke persoonlijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in haar klantenbestand. Schoonheidssalon Marlies zal gegevens van haar klanten niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de klant.

3. Afspraken
Een afspraak afzeggen moet zo spoedig mogelijk en kan kosteloos indien u doch uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak de behandeling telefonisch, per mail of whats-app afmeldt bij Schoonheidssalon Marlies. Indien de klant deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Marlies 50% van de behandelprijs in rekening te brengen. Bij niet annuleren, dus "no show" brengt Schoonheidssalon Marlies het gehele bedrag in rekening. Beide partijen hoeven zich niet aan deze afspraak verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en de jurisprudentie daarover zegt.

4. Behandelingen
Schoonheidssalon Marlies zal alle behandelingen naar beste inzicht, vermogen, in overeenstemming met de klant en met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Schoonheidssalon Marlies worden gemeld. Schoonheidssalon Marlies zal de klant ten alle tijden informeren over eventuele financiële consequenties voor het wijzigen/aanpassen van de behandeling.

5. Geheimhouding
Schoonheidssalon Marlies is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant deelt tijdens de behandeling. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Schoonheidssalon Marlies verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

6. Artikelen
Alle artikelen die door Schoonheidssalon Marlies worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn zo weergegeven dat ze een reëel beeld vormen van het door de klant aan te schaffen product. Alle artikelen op onze website worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief niet meer leverbaar is, informeert Schoonheidssalon Marlies de klant zo snel mogelijk en kan de klant beslissen om een deel van, dan wel de gehele bestelling te annuleren. Schoonheidssalon Marlies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk en/of definitief niet leverbaar zijn van een artikel.

7. Betalingen en prijzen
De prijzen zowel in de salon als op de website zijn inclusief 21% BTW en in Euro’s. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient de betaling direct na afloop van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. De klant is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Schoonheidssalon Marlies te melden.

8. Betaalmethodes
Tijdens het afhandelen van de betaling van de bestelling via de webshop, maakt Schoonheidssalon Marlies gebruik van de beveiligde SSL internetverbinding van Mollie. Mollie is een van de modernste betalingsproviders en zorgt dat alle betalingen veilig worden afgehandeld. De betaalmethodes die mogelijk zijn bij Schoonheidssalon Marlies zijn, een betaling via Ideal, contant of bankoverschrijving.

9. Retourneren
Het product moet ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in originele verpakking worden geretourneerd. Indien het product getest en of gebruikt is kan Schoonheidssalon Marlies deze producten niet meer retourneren. Bij het recht van retour, waarbij er sprake is van een productie fout, worden tevens ook de verzendkosten vergoed door Schoonheidssalon Marlies. Retourneren van producten worden binnen 14 dagen terugbetaald. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die tot stand gebracht zijn overeenkomstig de specificaties van de koper.

10. Herroepingsrecht
De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product of een overeengekomen behandelkuur gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, waarbij de aankoopprijs wordt terug betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor rekening van de klant. Schoonheidssalon Marlies mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen of als de klant een eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen of opgehaald. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de klant van het herroepingsrecht gebruikt wenst te maken, moet het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking binnen 14 dagen aan Schoonheidssalon Marlies geretourneerd worden conform de door Schoonheidssalon Marlies verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De klant dient te kunnen bewijzen in geval van een geschil dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door bewijs van verzending. Indien de klant na afloop van de termijn van 14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht en of het product niet heeft teruggezonden, is de koop een feit.

11. Uitsluiting herroepingsrecht
Schoonheidssalon Marlies kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Schoonheidssalon Marlies dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door Schoonheidssalon Marlies tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant; voor hygiënische producten waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken; die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; die snel kunnen bederven of verouderen.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten, waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken. Als de schoonheidsbehandeling geheel is uitgevoerd en de klant daarmee heeft ingestemd vervalt het recht op herroeping.

12. Aansprakelijkheid
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van de website en webshop de uiterste zorg is nagestreefd, sluit Schoonheidssalon Marlies iedere aansprakelijkheid uit voor onvolledigheden, onjuistheden en de eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Schoonheidssalon Marlies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Schoonheidssalon Marlies is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens (zoals bijv. lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, specifieke werkzaamheden met extreme blootstelling van de huid en/of vrijetijdsbestedingen). Indien de klant problemen heeft met de huid, wordt de klant verzocht contact met Schoonheidssalon Marlies op te nemen en dringend aangeraden altijd direct de (huis) arts te raadplegen. De (huis) arts kent de klant zijn of haar medische geschiedenis en is in staat de klant persoonlijk te onderzoeken en heeft de ervaring en kennis om effectief in te spelen op de situatie. Schoonheidssalon Marlies is tevens niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de salon.

13. Normen en waarden
De klant behoort zich bij Schoonheidssalon Marlies te gedragen volgens de algemene aanvaarde normen. Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels. Indien de klant zich na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidssalon Marlies het recht de klant de toegang tot de schoonheidssalon te weigeren zonder verdere opgaaf van reden.

 14. Klachten
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of over een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken (14 dagen) na ontdekking mondeling en/of schriftelijk gemeld worden aan Schoonheidssalon Marlies. Schoonheidssalon Marlies moet de klant binnen 5 werkdagen antwoord geven op de klacht. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Schoonheidssalon Marlies de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien een klacht over een product gegrond is zal Schoonheidssalon Marlies het aankoopbedrag van het product gedeeltelijk of helemaal vergoeden of indien mogelijk vervangen. Indien Schoonheidssalon Marlies en de klant na onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen en de klacht niet kunnen oplossen, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. De klant kan zich dan eerst wenden tot de klachtenfunctionaris. Schoonheidssalon Marlies is aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de ANBOS en bij de geschillencommissie uiterlijke verzorging.

 15. Diefstal en/of beschadiging
Schoonheidssalon Marlies meldt diefstal altijd bij de politie. Tevens heeft Schoonheidssalon Marlies het recht om van de klant een schadevergoeding te eisen indien, de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

16. Reclame en overige uitingen
Voor alle uitingen, zoals nieuwsbrieven, mail, website en e-mail gelden prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Alle prijzen van Schoonheidssalon Marlies zijn incl. BTW, excl. verzend/bezorgkosten tenzij anders vermeld. Voor meer informatie en/of persoonlijk advies over artikelen en service kunt u ten alle tijden contact opnemen.

17. Geschillen
Op elke behandeling, koop en of overeenkomst tussen Schoonheidssalon Marlies en de klant, is het Nederlandse recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidssalon Marlies en zijn ook in de schoonheidssalon beschikbaar. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, koop of de behandeling.

 

Contact

Schoonheidssalon Marlies
De Friso 2
9207 DA Drachten

06 30 02 80 24
Boek nu uw Skinbooster PRX-T33

Boek nu uw Skinbooster PRX-T33

Geplaatst op: 2021-08-06

Skin Booster - No Needle Dé nieuwste behandeltrend, directe oppepper voor de huid en natuurlijke anti-aging behandeling, zonder gebruik van naalden met direct zichtbaar effect! - Intensieve hydratatie...

Lees meer Meer nieuws
Marc Inbane, verkrijgbaar bij Schoonheidssalon Marlies

Marc Inbane, verkrijgbaar bij Schoonheidssalon Marlies

Geplaatst op: 2020-04-26

Marc Inbane, voor wie veilig bruin wil worden!

Lees meer Meer nieuws
 • Al jarenlang maak ik met veel plezier en vertrouwen gebruik van verschillende behandelingen bij Schoonheidssalon Marlies.

  Christel
 • Professioneel, service gericht, klantvriendelijk en werkt hygiĆ«nisch.

  Ekaterina
 • Ik kom voor microdermabrasie en microneedling behandelingen. Net bezig en al zeer goed resultaat.

  Merel
 • Ik ga ontspannen en met een heerlijk gevoel van

  Majella
Christel Ekaterina Merel Majella